معرفی استانداردها نمایش همه

معرفی استانداردها نمایش همه

معرفی استانداردها نمایش همه

گواهینامه ایزو تایید کننده کیفیت مدیریت و در نتیجه کیفیت خدمات و محصولات یک شرکت است .
دریافت گواهینامه ایزو مستلزم پیاده سازی و اجرای الزامات استاندارد در سازمان است و نقش مشاور ایزو در آموزش ایزو به کارکنان و اجرای کاربردی آن بسیار مهم است.
اخذ ایزو به تنهایی و بدون اجرای استاندارد تاثیر به سزایی در موفقیت سازمان ها نخواهد داشت .
ایزو 9001 استانداردی ست که کیفیت  سیستم مدیریت را اندازه گیری و بهبود می بخشد.